Algemene voorwaarden

“Definities

Verkoper: QNOOP, eenmanszaak (hierna: “QNOOP”).

Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam, Pieter Langendijkstraat.
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 60316896
BTW-nummer: NL162276187B01
E-mailadres: info@qnoop.com
Telefoonnummer: +31 (0)30-6879297
Telefonisch bereikbaar: ma-vr 10: 00-18: 00
Website: www.qnoop.com

Koper: een natuurlijk persoon die handelingsbekwaam is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en met wie Verkoper een overeenkomst sluit.
Bestelling: een door Koper geplaatste bestelling overeenkomstig artikel 2.1 voor de levering van een of meer Producten.
Product: QNOOP sokken die door Verkoper op de Website te koop worden aangeboden.
Aankoopprijs: de prijs van een Product vermeld op de Website inclusief BTW.
Overeenkomst: de als zodanig door Verkoper geaccepteerde Bestelling.

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden, die door Verkoper online beschikbaar worden gesteld op www.QNOOP.com, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website, waaronder de koop/verkoop van een Product op of via de Website.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud Overeenkomst

2.1 Een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt slechts tot stand door aanvaarding door Verkoper van de Order (het aanbod) van Koper die als volgt op of via de Website is geplaatst:

  • Koper heeft het gewenste Product in de gewenste stijl, kleur en maat geselecteerd en toegevoegd aan zijn winkelmandje;
  • Koper heeft de volgende stappen gevolgd en voltooid;

Stap 1: Koper heeft zijn adresgegevens ingevuld en, indien het gewenste afleveradres niet hetzelfde is als het factuuradres, het gewenste afleveradres;

Stap 2: Koper heeft de bestelling gecontroleerd;

Stap 3: Koper heeft de gewenste betaalmethode geselecteerd;
- De Bestelling is geplaatst;
- Koper ontvangt elektronisch (via de Website en per post) een bevestiging van de geplaatste Bestelling. Indien de Bestelling door de Verkoper wordt aanvaard, stuurt de Verkoper zo snel mogelijk na het plaatsen van de Bestelling een bevestiging per e-mail naar de Koper.

2.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om de door de Koper geplaatste Bestelling niet te aanvaarden, onder meer indien:

  • De totale waarde van de Bestelling hoger is dan het vermelde bedrag op de website;
  • De door de Koper ingevulde gegevens onjuist en/of volledig zijn of de Verkoper redelijkerwijs kan twijfelen of dit het geval is;
  • Betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Koper is ontvangen;
  • Koper niet eerder aan betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan;
  • Koper eerder bij de Verkoper geplaatste Bestellingen niet heeft ontvangen en/of niet heeft afgehaald; er sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving, bijvoorbeeld in de op de Website weergegeven prijzen;Verkoper zal Koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien een Bestelling niet wordt geaccepteerd.


2.3 Verkoper zal de Overeenkomst gedurende een bepaalde periode (minimaal 7 jaar) archiveren en bewaren. Koper kan de Overeenkomst, indien hij een eigen account heeft, inzien door in te loggen op zijn eigen account. Koper kan de Overeenkomst ook opvragen bij Verkoper - zolang deze bij Verkoper is gearchiveerd - door contact op te nemen met Verkoper via de gegevens vermeld op de pagina “Service” op de Website.

2.4 De Overeenkomst inclusief het Privacybeleid op de Website alsmede deze algemene voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen Koper en Verkoper met betrekking tot het gebruik van de Website en het plaatsen en uitvoeren van een Order.

Artikel 3. Wijze van levering en leveringsdata

3.1 Levering vindt plaats door een door Verkoper aangewezen vervoerder.

3.2 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zendt Verkoper de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen, naar het door Koper opgegeven adres, mits de volledige Koopprijs door Verkoper is ontvangen indien Koper heeft gekozen voor vooruitbetaling en tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen.

3.3 Overeengekomen levertijden worden door Verkoper zoveel mogelijk in acht genomen. Koper erkent echter dat de leveringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst aan Verkoper bekende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van door derden te leveren prestaties, op de door die derden aan Verkoper verstrekte gegevens.

3.4 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de Overeenkomst bericht. Koper kan de Overeenkomst dan kosteloos ontbinden totdat de Bestelling is verzonden.

3.5 Het risico ter zake van beschadiging of vermissing van Producten gaat op Koper over vanaf het moment van bezorging.

Artikel 4. Prijs en betaling

4.1 De prijzen vermeld op de Website worden weergegeven in de lokale munteenheid of in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Koper indien het een omruiling betreft. Als het een defect aan het product betreft, worden de kosten voor een retourzending betaald door QNOOP. Bij het plaatsen van de Bestelling en het bevestigen van de Overeenkomst wordt de totaal verschuldigde Aankoopprijs weergegeven.

4.2 De Verkoper kan de op de Website weergegeven prijzen van tijd tot tijd wijzigen zonder dat een kennisgeving vereist is. De prijzen weergegeven op het moment van het plaatsen van de Bestelling zijn de prijzen die deel uitmaken van de Overeenkomst.

4.3 Betaling vindt plaats via de op de Website getoonde opties en dient uiterlijk 14 dagen na levering van het Product plaats te vinden.

4.4 De koper heeft de plicht om onjuistheden in de door de koper aan de Verkoper verstrekte betaalgegevens onverwijld aan de Verkoper te melden.

4.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd vanaf de vervaldag de wettelijke rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen.

Artikel 5. Recht op retour

5.1 Koper heeft het recht het geleverde Product binnen 14 dagen na ontvangst van het Product zonder opgave van redenen te retourneren op de door Verkoper aangegeven wijze, mits het Product ongedragen, onbeschadigd en in originele en onbeschadigde verpakking is. Koper kan het Product ook ruilen tegen een ander Product. De koper dient contact op te nemen via e-mail. De kosten van het terugsturen zijn voor rekening van de koper.

5.2 In het in het vorige lid genoemde geval zal Verkoper de Aankoopprijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat QNOOP het geretourneerde Product heeft ontvangen, terugbetalen. Indien niet alle Producten die deel uitmaken van de Overeenkomst worden geretourneerd, is Verkoper gerechtigd de oorspronkelijke verzendkosten in mindering te brengen op de Aankoopprijs, omdat voor de niet geretourneerde Producten hetzelfde bedrag aan verzendkosten verschuldigd zou zijn.

5.3 Ruilen van producten dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van het Product en Product dient in originele staat te verkeren (labels, niet gedragen, alle labels, etc). Voor te ruilen artikelen heeft de Verkoper het recht om naar eigen goeddunken kosten in rekening te brengen voor het opnieuw verzenden aan de koper.

Artikel 6. Overmacht

6. 1 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de levering of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden die de nakoming van de op Verkoper rustende verplichting verhinderen en die niet aan Verkoper zijn toe te rekenen, omdat zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen, zoals - maar niet beperkt tot - oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, van overheidswege afgekondigde nationale rouw, staking, transportmoeilijkheden, handelsbeperkingen, problemen met douaneautoriteiten, brand, overstroming, aardbeving, faillissement van de door Verkoper ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering van zaken door toeleveranciers van Verkoper, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren zaken, waaronder water en elektriciteit en andere ernstige storingen in het bedrijf van Verkoper of door haar ingeschakelde derden.

6.2 Indien Verkoper door overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig kan nakomen, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren of - indien nakoming binnen een redelijke termijn niet mogelijk is - de Overeenkomst geheel. of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding jegens Koper gehouden te zijn.

Artikel 7. Klachten

7.1 De contactgegevens van Verkoper en de klachtenbehandeling van Verkoper staan vermeld op de Website onder de pagina “Service”.

7.2 Koper dient het Product bij aflevering te inspecteren en Verkoper binnen een redelijke termijn te informeren over eventuele zichtbare gebreken of andere klachten over de levering.de uitvoering van de Overeenkomst. Dergelijke klachten dienen schriftelijk, volledig en duidelijk gemotiveerd te worden ingediend.

7.3 Door Verkoper ontvangen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen aan Koper meegedeeld met vermelding van de termijn waarbinnen Koper een antwoord kan verwachten.

7.4 Koper erkent dat geringe afwijkingen in kwaliteit, maat, kleur, afwerking e.d. ten aanzien van Producten die toelaatbaar worden geacht of technisch niet of moeilijk te omzeilen zijn, geen geldige reden voor een klacht kunnen vormen. te zijn. Dergelijke klachten alsmede klachten over het feit dat bepaalde artikelen uit het assortiment zijn verwijderd, zijn niet gegrond. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die Koper lijdt als gevolg van dergelijke klachten.

7.5 De Koper zal zijn volledige medewerking verlenen aan elke door de Verkoper ingestelde terugroepactie. De Koper zal de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen als de Koper vermoedt dat een Product een veiligheidslek heeft en onderwerp is van een terugroepactie.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle merken, productnamen, logo's, modellen en ontwerpen die worden weergegeven op de Producten of anderszins verband houden met de Producten (de “IP-rechten”) zijn eigendom van Verkoper of een of meer van haar groepsmaatschappijen. Koper erkent het eigendomsrecht van Verkoper en zal zich onthouden van ieder gebruik van de IE-rechten en Koper zal zich onthouden van ieder gedrag dat schade kan toebrengen of anderszins afbreuk kan doen aan de IE-rechten.


Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde of te leveren zaken voor totdat aan verkoper volledig is voldaan:- de door koper verschuldigde prestaties en (betalings)verplichtingen voor alle krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken;- vorderingen wegens tekortschieten van koper in de nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1 Verkoper is op grond van de wet verplicht een Product te leveren dat aan de overeenkomst met Koper beantwoordt.

10.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die Koper lijdt als gevolg van de Overeenkomst. Eventuele directe schade waarvoor Verkoper jegens Koper wettelijk aansprakelijk is, zal nimmer meer bedragen dan de Aankoopprijs. Deze bepaling beoogt niet de aansprakelijkheid van Verkoper in geval van persoonlijk letsel of overlijden uit te sluiten.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op deze overeenkomst is het recht van het land waar u woont van toepassing.


Artikel 12. Ongeldige bepalingen

12.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn dan:- blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht; en- dient de ongeldige bepaling te worden uitgelegd als, dan wel te worden omgezet in een geldige bepaling met zoveel mogelijk dezelfde strekking.

Artikel 13. Aanpassing Algemene Voorwaarden

13.1 Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door Verkoper worden aangepast. De meest recente algemene voorwaarden staan op de Website. Koper dient deze algemene voorwaarden altijd te raadplegen voordat Koper gebruik maakt van de Website. Indien Koper de algemene voorwaarden niet via internet kan raadplegen, zal Verkoper op verzoek het meest recente exemplaar van de algemene voorwaarden per e-mail aan Koper toezenden.”